top of page
Ganesha1.jpg

YAMA'S GANESHA ASHTOTHARAM

Ganesha, Herambha, Gajananethi,
Mahodhara, swanubhava Prakashin,
Varishta, Sidhi Priya budhi nadha,
Vadathamevam thyajatha Prabheetha. //1//

Aneka Vighnanthaka, Vakra Thunda,
Samgnavasimscha, chathurbhujethi,
Kaveesa, devathanthaka, Nasa Karin,
Vadathamevam thyajatha Prabheetha. //2//

Mahesa soono, Gaja daithya shathro,
Varenya soono, Vikata, Trinethra,
Paresa, Pruthvi dhara, Ekadantha,
Vadathamevam thyajatha Prabheetha. //3//

Pramodha, modhethi naranthakare,
Shadoormihanthar, gaja karna dunde,
Dwandwari sindho, Sthira bhava Karin,
Vadathamevam thyajatha Prabheetha. //4//

Vinayaka, Jnana vighatha shathro,
Parasrathmaja, Vishnu Puthra,
Anaadhi poojya, Aaghooka, Sarva poojya,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //5//

Vidhyejya lambodara dhoomra varne,
Myura palethi mayura vahin,
Surasura sevitha pada padma,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //6//

Varin mahaaghudwaja soorpa karna,
Shiaja simastha anatha vaha,
Dithouja vigneswara sesha nabhe,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //7//

Anorananeeyo mahatho maheeyo,
raverja yogesaja, jyeshta raja,
Nidheesa manthresacha sesha puthra,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //8//

Varapradha radhidhescha soono,
Parathpara Jnadha, thara vakthra,
Guhagraja Brahmapa parswa puthra,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //9//

Sindhoscha shathro parasu prapaane,
Sameesa pushpa Priya, vigna haarin,
Dhoorvabharair architha deva deva,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //10//

Dhiya pradhathascha sami priyethi,
Su sidhi dhathascha sushanthi datha,
Ameyamayamitha vikramethi,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //11//

Dwidha chathurthi Priya, kasyappajja,
Dhana pradha, jnana pradha, Prakasa,
Chinthamani chitha vihara Karin,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //12//

Yamasya shathro, abhimana shathro,
Vidherjahanthaka, kapilasya soono,
Videha swananda ayoga yoga,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //13//

Ganasya shathro, kamalasys shathro,
Samastha bhavajnascha phala chandra,
Anadhi madhyantha maya pracharin,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //14//

Vibho, jagadroopa, Ganesa bhooman,
Pushte pathe Aaghuga gathedhi bhodha,
Karthascha pathaschathu samharethi,
Vadanthamevam thyajatha Prabheetha. //15//

Idhamashtothara satham naamnaam thasya padanthi ye,
Srunwanthi vaa theshu beetha, kuru dhwam maa pravesanam.

Bhukthi mukthi pradham dunder vardhana dhanya pravardhanam,
Brahma bhooya karam stotram japantham nithya madharath.

Yathra kathra Ganesaya china yukthani vai bhata,
Dhaamaani thathra sambheetha, kurudhwam maa pravesanam
.

 

bottom of page