top of page
dakshinamurti.jpg

GURU SADHANA

INTRODUCTORY MANTRAS

 

Namo stvanantaya sahasra-murtaye

sahasra-padakshi-siroru-bahave

sahasra-namne purushaya sasvate

sahasra-koti-yuga-dharine namah

Om namah shivaya gurave
Sachidananda murtaye
Nishprapanchaya shantaya
Niralambaya tejase 

Nityānandāya gurave
śiṣya-saṃsāra-hāriṇe
Bhakta-kāryaika-dehāya
Namaste cit-sad-ātman

Om saha navavatu
Saha nau bhunaktu
Saha veeryam karavavahai
Tejasvi navadheetam astu
Ma vidvishavahai 

OM Shanti Shanti Shanti

-------------------------------------

ŚRĪ GURU PĀDUKĀ PAÑCAKAM

Om̐ namo gurubhyo gurupādukābhyo

namaḥ parebhyaḥ parapādukābhyaḥ|
Ācārya siddheśvara pādukābhyo

namo namaḥ śrīgurupādukābhyaḥ||1||

Aim̐kāra hrīm̐kāra rahasya yukta

śrīm̐kāra gūḍhārtha mahāvibhūtyā|
Om̐kāra marma pratipādinībhyāṁ

namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||2||

Hotrāgni hautrāgni haviṣya hotṛ

homādi sarvā kṛti bhāsamānam|
Yadbrahma tadbodha vitāriṇī bhyāṁ

namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||3||

Kāmādi sarpa vraja gāruḍābhyāṁ

viveka vairāgya nidhi pradābhyām|
Bodha pradābhyāṁ druta mokṣa dābhyāṁ

namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||4||

Ananta saṁsāra samudra tāra

naukā yitābhyāṁ sthira bhakti dābhyām|
Jāḍyābdhi saṁśo ṣaṇa vāḍavābhyāṁ

namo namaḥ śrīgurupādukābhyām||5||

Om̐ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ||

bottom of page